شماره نه مجله ماها 

ضمیمه ی این شماره:

ترانس سکسوالیسم و اقسام مختلف آن

و همچنین:

گزارشی از واکنش جهانی نسبت به اعدام همجنسگرایان در ایران