شماره هشت مجله ماها

ضمیمه ی این شماره:

مصاحبه با چهار لزبین تهرانی