شماره هفده مجله ماها 

ضمیمه ی این شماره:

ویژه نامه هموفوبیا

و همچنین:

گزارشی از کنفرانس انجمن جهانی همجنسگرایان(ایلگا) در ژنو